Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 26/8/1998