[Video] Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

Ngày 15/2/1961, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập tại chiến khu Đ (miền Đông Nam bộ). Quyết định này thể hiện tư duy sáng tạo của Đảng trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam không ngừng lớn mạnh, cùng quân và dân cả nước đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.