QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI RỘNG MỞ, ĐA PHƯƠNG HÓA, ĐA DẠNG HÓA

Với đường lối đối ngoại rộng mở, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân phát triển mạnh, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.