Quan hệ Việt Nam-Hà Lan: Trao đổi thương mại qua các năm

Năm Kim ngạch (tỷ USD)
20218,37
2020 7,65
2019 7,54
2018 7,84
2017 7,77
2016 6,68
2015 5,45
2014 4,32
2013 3,61
2012 3,18
2011 2,81
2010 1,96
2009 1,75

                          (Cập nhật đến tháng 12/2022)