[Photo] Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa

  • Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, ngày 13/8/1945 (Ảnh tư liệu của BTLSQG)