Quân và dân Kiến Phong tỏ quyết tâm đẩy mạnh mọi mặt trận công tác để mừng chiến thắng đường 9-Nam Lào (4/1971)

Hà Nội (VNTTX 11/4/1971) Theo Thông tấn xã Giải Phóng, ngày 18/3/1971 Ủy ban Mặt trận, Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Kiến Phong, và các cơ quan, đoàn thể trực thuộc tỉnh đã hội họp trao đổi về ý nghĩa thắng lợi của quân và dân trên chiến trường đường 9 và Nam Lào. Mọi người đều tỏ quyết tâm đẩy mạnh mọi mặt công tác với hiệu suất cao nhất để phát huy những chiến thắng rực rỡ ở đường 9 và Nam Lào.