[Infographics] Quảng Ninh chuyển biến mạnh mẽ trong xếp hạng mức độ chuyển đổi số

Hà Nội (TTXVN 10/10/2023) Trong những năm qua, Quảng Ninh đã thực hiện công tác chuyển đổi số toàn diện với quyết tâm cao, lộ trình cụ thể, mục tiêu rõ ràng, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, kiểm điểm thường xuyên, đôn đốc kịp thời và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số của Chính phủ. Qua từng năm, công tác chuyển đổi số của Quảng Ninh đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong xếp hạng mức độ chuyển đổi số.

Chú thích