[Infographics] Quảng Ninh đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân

Hà Nội (TTXVN 1/7/2024) 6 tháng năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm giải quyết tốt, hài hòa các vấn đề xã hội, đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng, tiến bộ xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.