[Infographics] Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Thêm trường hợp chưa kỷ luật, không hoặc miễn kỷ luật