[Infographics] Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Thêm trường hợp vi phạm quy định quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài

Chú thích