[Infographics] Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Tình tiết tăng nặng mức kỷ luật đối với đảng viên