Quyết định nghề rèn của người Mông tỉnh Điện Biên là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Theo Quyết định số 1406/QĐ-BVHTTDL ngày 1/6/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nghề thủ công truyền thống nghề rèn của người Mông tỉnh Điện Biên được công nhận vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.