Quyết định số 01/2003/QĐ-TTg chuyển Khu bảo tồn đất ngập nước Xuân Thuỷ thành Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định

Ngày 2/1/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 01/QĐ-TTg về việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Xuân Thuỷ thành Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ.