Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL công nhận Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Kiều là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 10/11/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL công nhận Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Kiều tại các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia