Quyết định số 49/QĐ-HĐĐPBTBDHTB của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Quyết định số 49/QĐ-HĐĐPBTBDHTB của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ