Quyết định số 990/QĐ-TTg, quy định lấy ngày 13/10 hằng là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”

Hà Nội (TTXVN 11/10/2023)

Để phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, trong đó quy định lấy ngày 13/10  hằng năm là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”.

Theo Quyết định số 990/QĐ-TTg, việc tổ chức Ngày Doanh nhân Việt Nam hằng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm các yêu cầu sau đây:

Giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Ngày 13/10/2004, tại cuộc gặp thường niên giữa Thủ tướng Chính phủ và hơn 500 doanh nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước, Thủ tướng Phan Văn Khải đã công bố  Quyết định này./.