Tháng 22024

Chiến dịch Tây Nguyên: Thắng lợi mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Mùa xuân năm 1975, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, quân và dân ta đã mở Chiến dịch Tây Nguyên từ ngày 4/3 đến 3/4/1975. Chiến dịch Tây Nguyên là đòn chiến lược then chốt mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đánh vào nơi hiểm yếu nhất của địch trên chiến trường miền Nam. Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên mở ra thời cơ trực tiếp để ta tiến lên thực hiện quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm 1975.

(Trong ảnh: Bộ đội tiến công giải phóng Buôn Ma Thuột. Ảnh tư liệu)

Chiến thắng của Chiến dịch Tây Nguyên, đòn điểm huyệt Buôn Ma Thuột đã thể hiện sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng mà cụ thể là sự chỉ đạo của Bộ Tham mưu tối cao là Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về tất cả các mặt, từ việc chọn chiến trường, thời điểm, chọn vị trí đột phá cho đến việc chớp thời cơ phát triển chiến dịch đến những thắng lợi tiếp theo to lớn hơn.

  • Chia sẻ: