Tháng 42011

Cuba cập nhật mô hình kinh tế

Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI (tháng 4/2011) mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở quốc đảo Caribê này với việc thông qua chính sách “cập nhật mô hình nền kinh tế”, huy động tiềm năng của các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước. 

 

  • Chia sẻ: