Tháng 112023

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh của Việt Nam

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I ngày 2/3/1946. (Ảnh tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!". Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn xác định "đoàn kết" là giá trị cốt lõi và "đại đoàn kết toàn dân tộc" là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta.

  • Chia sẻ: