Tháng 12011

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 12 đến 19/1/2011 tại Hà Nội, thông qua các văn kiện có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, trong đó có Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 175 đồng chí.

 

  • Chia sẻ: