Tháng 42024

Đại thắng mùa Xuân 1975 - thắng lợi vĩ đại nhất, trọn vẹn nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (ngày 26-30/4/1975) là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng của dân tộc ta. Đây là thắng lợi vĩ đại nhất, trọn vẹn nhất, kết thúc 30 năm chiến tranh lâu dài, gian khổ chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

(Chiến sĩ Bùi Quang Thận (cầm cờ, phía trước) cùng 3 chiến sĩ của Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang tiến vào cắm cờ trên nóc Phủ Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975. Ảnh: Vũ Tạo - TTXVN)

Ngày 30/4/1975, quân Giải phóng từ 5 hướng đồng loạt tổng công kích Sài Gòn. 11 giờ 30 phút, quân ta kéo cờ chiến thắng trên nóc dinh Độc Lập, Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã hoàn toàn thắng lợi, thu non song về một mối. 

  • Chia sẻ: