Tháng 102022

Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội XX

Tại Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 16 đến 22/10/2022, ông Tập Cận Bình đã được bầu lại làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Đảng, đồng thời xác định nhiệm vụ chiến lược trong 5 năm tới và xa hơn nữa, hướng tới thực hiện thành công mục tiêu "100 năm thứ hai" xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện về mọi mặt vào năm 2049.

 

  • Chia sẻ: