Tháng 112023

Di sản văn hóa là nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng, quan tâm và xác định di sản văn hóa là bản sắc của văn hóa dân tộc, là cơ sở để xây dựng nền văn hóa mới, con người mới và là một nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước.

Nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, ngày 24/2/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg, lấy ngày 23/11 hàng năm là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam”.

Cả nước hiện có hơn 40.000 di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh; trong đó có 9 di tích được UNESCO ghi vào Danh mục di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; hơn 10.000 di tích đã được xếp hạng; hơn 64.000 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 15 di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh… Hệ thống di sản văn hóa này ngày càng chứng minh vai trò là nguồn lực dồi dào cho tăng trưởng kinh tế và là điểm tựa vững chắc cho đời sống tinh thần, môi trường nuôi dưỡng và làm giàu bản sắc văn hóa, đa dạng văn hóa.

 

  • Chia sẻ: