Tháng 102023

Đồng chí Lê Hoài Trung được bầu giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 6/10/2023, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

  • Chia sẻ: