2010

Hoàn tất Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Đây là đợt sinh hoạt chính trị hết sức quan trọng nhằm tổng kết toàn diện quá trình phát triển của đất nước 5 năm qua; xác định phương hướng, nhiệm vụ của các ngành, địa phương giai đoạn 2011-2015. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội được đưa ra thảo luận và lấy ý kiến rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân.

 

  • Chia sẻ: