2011

Kiềm chế lạm phát, tái cơ cấu kinh tế

Với việc thực hiện các quyết sách của Đảng và Nhà nước - ưu tiên hàng đầu cho kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, Việt Nam kiểm soát lạm phát ở mức 18,12% năm 2011, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm đạt 5,9%. Tại Hội nghị lần thứ ba diễn ra tại Hà Nội từ ngày 6 đến 10/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI quyết định tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.

 

  • Chia sẻ: