Tháng 72021

Lần đầu tiên đưa vào hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào hoạt động từ ngày 1/7/2021 là nền tảng quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số. Cùng với việc hoàn thành mục tiêu cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, lần đầu tiên thông tin cơ bản về công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa và đưa vào hệ thống liên thông phục vụ quản lý nhà nước, cũng như giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo hướng hiện đại, tiện ích và tiết kiệm.

 

  • Chia sẻ: