Tháng 102023

Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10): Phát triển xã hội học tập trong kỷ nguyên số

Kỷ nguyên của công nghệ, với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đã tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục. Điều đó vừa tạo ra thách thức song cũng là cơ hội để giáo dục phát triển mạnh mẽ, không ngừng lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng xã hội học tập, gìn giữ một nét đẹp văn hóa đặc biệt của dân tộc Việt Nam.

 Phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc và thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”; đồng thời bám sát xu thế thời đại như UNESCO đã đề xướng “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”, trong nhiều năm qua, sự nghiệp “trồng người” đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân ta. Giáo dục và đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu,  đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên cả nước.

  • Chia sẻ: