Tháng 102023

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 11/2023

Tháng 11/2023, một số chính sách pháp luật mới sẽ được đưa vào áp dụng gồm: Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công; Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023; Phân cấp thẩm quyền dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển cho Cục Hàng hải Việt Nam; Những thông tin của ngành Công an được công bố trên mạng internet.
  • Chia sẻ: