2012

Quốc hội thông qua một số Luật và Nghị quyết quan trọng

Tại các kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Quốc hội khóa XIII đã thông qua một số Luật và Nghị quyết quan trọng: Luật Biển Việt Nam; Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ quan trọng do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

 

  • Chia sẻ: