Tháng 62024

Sứ mệnh, vai trò vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã xuất bản số đầu, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. 99 năm trôi qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, trở thành lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Trong chặng đường 99 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh cả về quy mô, tổ chức và lực lượng, có nhiều đóng góp to lớn và cống hiến xuất sắc vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong các cuộc kháng chiến anh dũng chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, báo chí đã trở thành một binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng. Nhiều tác phẩm như "tiếng gọi non sông" thúc giục đồng bào cả nước cùng ra trận. Từ trong bom đạn chiến tranh, hàng trăm nhà báo-chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của báo chí cách mạng, của dân tộc Việt Nam Anh hùng.

Thời kỳ đất nước hòa bình, cả nước bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, báo chí đã bám sát hơi thở cuộc sống, lao động của nhân dân, chủ động phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, cách làm mới, đồng thời phê phán những cách làm bảo thủ, trì trệ, cản trở sự phát triển của xã hội. Nhiều thông tin xuất phát từ lòng dân được báo chí phản ánh, đề cập giữa những năm 80 của thế kỷ trước đã trở thành một trong những yếu tố tạo tiền đề và động lực để giúp Đảng, Nhà nước ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, sâu sắc.


  • Chia sẻ: