Tháng 122023

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 25/12/2023, Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

[Ảnh trên: Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) tích cực tham gia mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”. Số tiền này dùng để xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ con giống cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Trong ảnh: Người dân thôn Hiệp Nhất, xã Quảng Hiệp Cư (M’gar, Đắk Lắk) đăng ký nhận heo đất về nuôi. Ảnh: Nguyên Dung - TTXVN]

Theo đó, để đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như:

Quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo hướng lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi; 

Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả chiến lược và chương trình quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực quốc gia...

  • Chia sẻ: