Tháng 122017

Thêm hai di sản của Việt Nam được UNESCO vinh danh

Trong hai ngày 7 và 8/12/2017, tại Phiên họp Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) diễn ra tại Jeju (Hàn Quốc), UNESCO đã đưa Hát Xoan Phú Thọ và Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong đó, Hát Xoan Phú Thọ được UNESCO chuyển từ danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại nhờ những nỗ lực to lớn trong việc khôi phục, bảo tồn và phát huy di sản này suốt sáu năm qua.

 

  • Chia sẻ: