Tháng 22024

Thủ tướng Phạm Văn Đồng - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng

Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ngày 1/3/1906, cách đây 118 năm. 94 tuổi đời, 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, 41 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã cống hiến trọn đời cho đất nước, mang hết nhiệt tình, tài năng và trí tuệ phục vụ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tên tuổi của Thủ tướng trở thành biểu tượng của nghị lực, tài năng, đức độ và uy tín vang xa trên trường quốc tế.

Tài năng, khí phách, nhân cách, tâm hồn cao thượng, trong sáng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là biểu tượng đẹp đẽ của mối quan hệ chính trị và văn hóa, quyền lực và nhân văn, được nhân dân cả nước kính yêu, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, tin cậy.

  • Chia sẻ: