Tháng 112023

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII vừa qua, BCH Trung ương Đảng đã thống nhất ban hành Nghị quyết mới đề ra quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức  (Ảnh: TTXVN phát ngày 24/3/2023)

Xuyên suốt lịch sử Việt Nam, đội ngũ trí thức đã có những đóng góp quan trọng, to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như xây dựng và phát triển đất nước. Trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác giáo dục-đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, qua đó, phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ trí thức, nhất là trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước ngày nay.

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII vừa qua, trong định hướng giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy và hành động theo hướng: xác định trí thức Việt Nam là nguồn lực lao động chất lượng cao, là lực lượng lao động sáng tạo, có vinh dự và bổn phận tiên phong, trực tiếp tham gia sự nghiệp đổi mới, cống hiến xây dựng, phát triển đất nước…

Do đó, các chính sách, biện pháp phù hợp nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lãnh đạo, phát triển đội ngũ trí thức cần được khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện thật tốt; tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức; phát triển, thu hút, đãi ngộ và tôn vinh đội ngũ trí thức; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để trí thức khởi nghiệp và lao động sáng tạo, phát huy tài năng, trí tuệ của tập thể và cá nhân các nhà khoa học…

  • Chia sẻ: