2020

Tổ chức thành công đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương; hoàn tất các văn kiện, nhất trí nhân sự trình Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn bộ 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, sớm hơn so với ba nhiệm kỳ gần đây, bảo đảm đúng quy định, chất lượng trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai, bão, lũ... Sau ba Hội nghị Trung ương tổ chức trong năm, Ban Chấp hành Trung ương đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của toàn Đảng, toàn dân để hoàn tất các văn kiện và nhất trí cao nhân sự trình Đại hội XIII của Đảng.

Các tổ chức Đảng đã phát huy dân chủ, trí tuệ, làm sáng tỏ thời cơ cũng như thách thức để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các đột phá chiến lược, giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao trong 5 năm tới. Số lượng ủy viên ban chấp hành giảm theo quy định nhưng vẫn đảm bảo cơ cấu và chất lượng.

  • Chia sẻ: