2012

Triển khai mạnh mẽ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

Năm 2012, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được triển khai sâu rộng với tinh thần nghiêm túc, cầu thị và xây dựng từ cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng tới từng đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 

  • Chia sẻ: