Tháng 22024

"Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng"

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

 (Ảnh trên: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Bài viết của Tổng Bí thư gồm 3 phần chính: Phần thứ nhất: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Phần thứ ba: Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Theo ý kiến của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân, bài viết không chỉ truyền đi những thông điệp để tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân mà từ đó, mỗi người tự xác định rõ những mục tiêu, công việc cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức quyết tâm xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  • Chia sẻ: