Tháng 12024

Viết tiếp những trang sử hào hùng của các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam

Ngày 9/1 hàng năm được lấy là Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam. Trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc, các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam luôn phát huy sức mạnh, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Nếu như trước đây học sinh, sinh viên là lực lượng tham gia trực tiếp vào cuộc trường chinh đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước; thì ngày nay, học sinh, sinh viên là nền móng quan trọng xây nên lớp trí thức mới, có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  • Chia sẻ: