SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HIẾN PHÁP

Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013, được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 8/12/2013.

Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, trách nhiệm của Đảng trước nhân dân; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

(Trích Lời mở đầu, Hiến pháp năm 2013)