TĂNG CƯỜNG AN NINH QUỐC PHÒNG

Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Hội nghị Trung ương 8 khóa IX (7/2003) đã nêu lên mục tiêu và biện pháp thực hiện nhiệm vụ đó.