TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI CÁC NƯỚC XHCN

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng xây dựng đường lối chính sách đối ngoại, giữ vững mối quan hệ hợp tác toàn diện với các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa và các Đảng cộng sản, Đảng công nhân trên toàn thế giới.