THIẾT LẬP QUAN HỆ QUỐC TẾ

Năm 1950, Việt Nam thiết lập được quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác; đồng thời mở rộng mối quan hệ với các lực lượng yêu chuộng hòa bình, công lý ở Pháp và trên thế giới. Thắng lợi trên mặt trận ngoại giao đã tạo nên bầu không khí nô nức chiến đấu trong quân và dân cả nước, giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính miền Bắc.

“Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với chính phủ nước nào tôn trọng quyền bình đẳng, chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của nước Việt Nam, để cùng nhau bảo vệ hòa bình và xây đắp dân chủ thế giới”.

(Trích tuyên bố của Chính phủ Việt Nam DCCH với Chính phủ các nước trên thế giới, 14/1/1950)