Thông cáo chung về cuộc đi thăm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Tổng thống Sukarno (6/1959)

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 29/6/1959