THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ngày 29/9/1975 ra Nghị quyết nêu rõ: “Chuẩn bị kế hoạch hoàn thành thống nhất nước nhà; chuẩn bị tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội chung của cả nước và Quốc hội đó sẽ cử ra Chính phủ Trung ương của nước Việt Nam thống nhất.” Trên tinh thần của nghị quyết Trung ương 24, Hội nghị Hiệp thương chính trị hai miền Nam - Bắc đã họp tại Sài Gòn từ ngày 15 đến ngày 21/11/1975, ra thông cáo khẳng định nguyện vọng tha thiết của toàn thể nhân dân Việt Nam sớm thành lập nhà nước chung nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.

Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (Quốc hội khóa VI) được tổ chức ngày 25/4/1976 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân Việt Nam. Trên 23 triệu cử tri đã nô nức làm nghĩa vụ công dân của mình, lựa chọn 492 đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân vào cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam độc lập và thống nhất.