THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Chủ trương hợp tác đầu tư với nước ngoài nhằm tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và thị trường xuất khẩu đã được xác định trong các văn kiện của Đảng thời kỳ đổi mới. Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành từ cuối năm 1987 đã thể chế hóa đường lối của Đảng, mở đầu cho việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), theo phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại; góp phần thực hiện chủ trương phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Chỉ trong hơn 2 năm, kể từ năm 1988 đến tháng 5/1990, đã có 213 giấy phép đầu tư nước ngoài được cấp, với tổng vốn đăng ký gần 1,8 tỷ USD.