THỰC HIỆN BA CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ LỚN

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (3/1989) đã quyết định 12 chủ trương, chính sách lớn đẩy mạnh công cuộc Đổi mới, trong đó nhấn mạnh những vấn đề hàng đầu là điều chỉnh cơ chế kinh tế, tập trung thực hiện các mục tiêu của ba chương trình kinh tế lớn (sản xuất lương thực, thực phẩm; sản xuất hàng tiêu dùng; sản xuất hàng xuất khẩu), thực hiện nhất quán chính sách cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, giải phóng mọi năng lực sản xuất; đổi mới cơ chế quản lý, chuyển mạnh sang hạch toán kinh doanh, nhấn mạnh yếu tố thị trường, coi thị trường vừa là một căn cứ, vừa là một đối tượng của kế hoạch hóa.