THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt, một tổn thất vô cùng to lớn đến với dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (2/9/1969). Biến đau thương thành hành động cách mạng, cả dân tộc Việt Nam đứng lên đoàn kết chung quanh Đảng, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm hoàn thành sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, đấu tranh thống nhất nước nhà.