Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa VIII (22/6/1988)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười

Hà Nội (TTXVN 22/6/1988)