Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa VIII (22/6/1988)

Hà Nội (TTXVN 22/6/1988)