Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội X Công đoàn Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 03/11/2008)

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng,

Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lão thành Cách mạng,

Thưa các vị khách quý và toàn thể đại biểu

Đại hội Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ X, một sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời là nguồn động viên, cổ vũ đối với nhân dân cả nước. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu, đại diện tiêu biểu của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức công đoàn các cấp về dự Đại hội.

Qua các đồng chí, tôi gửi tới toàn thể anh chị em công nhân, viên chức, lao động cả nước lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý của Đại hội; nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu đại diện cho Liên hiệp Công đoàn thế giới, Công đoàn khu vực, Công đoàn các nước, các tổ chức quốc tế và các đoàn ngoại giao đã đến dự Đại hội.

Sự hiện diện của các quý vị đã mang đến cho giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn và nhân dân Việt Nam tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế quý báu.

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội,

Năm năm qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến nước ta, tạo ra cả cơ hội thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất quan trọng.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; chính trị-xã hội ổn định, văn hoá xã hội có nhiều mặt tiến bộ; quốc phòng an ninh được tăng cường; vị thế nước ta trên trường quốc tế ngày càng cao. Thành tựu to lớn đó có sự đóng góp quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Cùng với quá trình phát triển của đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; giác ngộ chính trị, trình độ học vấn chuyên môn, nghề nghiệp được nâng lên. Công nhân, viên chức, lao động nước ta đã năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, tiếp cận nhanh với công nghệ tiên tiến, hiện đại, từng bước đảm đương và làm chủ những công việc có trình độ khoa học kỹ thuật và công nghệ cao, bước đầu hình thành ngày càng đông đội ngũ công nhân trí thức, đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoạch định và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới.

Công đoàn Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn của công nhân, viên chức lao động đã liên tục phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, vận động, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân, viên chức, lao động đi tiên phong trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiều phong trào thi đua do Công đoàn phát động, tổ chức đạt hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như: “Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phong trào sáng kiến, tiết kiệm”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”.

Đặc biệt là Công đoàn đã triển khai tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu hút, cổ vũ, động viên đông đảo công nhân, viên chức, lao động cả nước tham gia, mang lại hiệu quả bước đầu thiết thực.

Các cấp công đoàn đã tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả chương trình phát triển 1 triệu đoàn viên do Đại hội lần thứ IX Công đoàn Việt Nam đề ra, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Hoạt động của công đoàn đã hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, với nhiều hình thức tổ chức đa dạng, phong phú nhằm tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động công nhân, viên chức, lao động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, các vi phạm pháp luật lao động; cùng cố gắng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Công đoàn Việt Nam với các tổ chức quốc tế, công đoàn các nước trong khu vực và thế giới được tăng cường, mở rộng, trên tinh thần hợp tác, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung. Vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích, tiến bộ của phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn cả nước trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội,

Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Việt Nam khoá IX đã đánh giá đúng mức, toàn diện phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2003-2008. Cùng với việc khẳng định rõ thành tích, ưu điểm, các đồng chí đã thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nhất là những khuyết điểm, hạn chế trong công tác tuyên truyền, giáo dục và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Khi đã nhận rõ hạn chế, khuyết điểm, tôi tin là các đồng chí sẽ phấn đấu khắc phục tốt trong thời gian tới. Về phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ 2008-2013, tôi biểu thị sự nhất trí cao với các nội dung cơ bản đã nêu trong bản báo cáo chính trị trình Đại hội nhằm đạt tới mục tiêu “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn các cấp, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động, chuyển mạnh hoạt động Công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”. Mục tiêu đó đòi hỏi Công đoàn phải phát huy vai trò tích cực của mình trong xây dựng giai cấp công nhân, một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn dân ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

Chúng ta phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh toàn diện, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, cơ cấu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; ngày càng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học-công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và làm nòng cốt vững chắc trong khối liên minh công-nông-trí, nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định trách nhiệm cao trong việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn lớn mạnh, tạo điều kiện để mọi công nhân, viên chức, lao động phát huy hết khả năng, trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.

Công đoàn Việt Nam có vai trò quan trọng trực tiếp chăm lo xây dựng giai cấp công nhân. Mọi hoạt động của Công đoàn phải thực sự hướng về cơ sở, giải đáp trúng những vấn đề thực tiễn sản xuất và đời sống đặt ra, gắn với phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy và phát huy tối đa các nguồn lực trong công nhân, viên chức, lao động, nhạy bén phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để nhân rộng thành phong trào chung.

Công đoàn phải chủ động đi sâu nghiên cứu nắm bắt kịp thời, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và những đòi hỏi bức xúc của cơ sở, tập hợp trí tuệ của công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; tổ chức kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật và các chế độ, chính sách, thực sự chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, đồng thời chú trọng tạo điều kiện và tổ chức cho họ phát huy tốt nhất quyền làm chủ của mình trong sản xuất, kinh doanh.

Vận động, tập hợp, tổ chức để công nhân, viên chức, lao động phát huy bản chất, truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, của dân tộc, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực lao động, cống hiến, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển bền vững.

Các cấp Công đoàn phải quán triệt sâu sắc và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quan điểm, tư tưởng Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động, tổ chức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân, viên chức, lao động tự giác gia nhập và tham gia hoạt động Công đoàn. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cho công nhân, viên chức, lao động.

Cần đặc biệt quan tâm xây dựng thế hệ công nhân trẻ trở thành bộ phận nòng cốt, có học vấn và kỹ năng nghề nghiệp cao, ngang tầm khu vực và quốc tế, có lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm vươn lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, quyết tâm làm giàu, chính đáng cho bản thân, cho gia đình, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là giai cấp tiên phong trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng để phát triển Đảng trong công nhân lao động. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan nghiên cứu của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị-xã hội, các nhà khoa học để đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân và hoạt động Công đoàn trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; từng bước phát triển kinh tế trí thức; góp phần hoàn thiện lý luận về giai cấp công nhân và tổ chức, hoạt động Công đoàn, giúp cho Đảng, Nhà nước có đầy đủ luận cứ khoa học đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, phù hợp.

Tăng cường tình đoàn kết quốc tế giữa giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam với phong trào công nhân và Công đoàn thế giới, khu vực; tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác và hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế, Công đoàn các nước trên thế giới trong việc nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức và cán bộ Công đoàn, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn và người lao động.

Kính thưa các đại biểu đại hội,

Đại hội lần X Công đoàn Việt Nam có nhiệm vụ quan trọng là phải bầu được Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới gồm những đồng chí tiêu biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực đủ sức thực thi những nhiệm vụ to lớn mà đại hội để ra cho nhiệm kỳ tới. Các đại biểu đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ và sáng suốt lựa chọn những đồng chí xứng đáng để bầu vào Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2008-2013.

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội,

Với bản chất, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, với khí thế của Đại hội Công đoàn lần thứ X, tôi tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2008-2013 Công đoàn Việt Nam sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện phong trào công nhân và tổ chức hoạt động của công đoàn, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thử thách, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chúc các vị khách quý và toàn thể các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Chúc Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ X thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội, Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi xin trao tặng Công đoàn Việt Nam bức trướng mang dòng chữ “Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước”./.